Hình ảnh GV Trường TH Phước Hưng A tắm biển Mũi Nai - Hà Tiên